(slug = 'neckermann-reisen' or id = 'neckermann-reisen') or (host like '%neckermann-reisen%') or id in ( select target_id from aliases where source_id = 'neckermann-reisen' and type in ('slug','domain') ) and 1=1